Najdete nás na Facebooku!

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cherrystore.cz od 1.1.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.cherrystore.cz , GAME factory s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:28214234, DIČ: CZ28214234, kontakt: info@cherrystore.cz, tel:607 47 37 47, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/Pro­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spot­řebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Zboží:

Internetový obchod www.cherrystore.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Cena:

Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.cherrystore.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.cherrystore.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.cherrystore.cz . Výjimečné situace: U zboží označeného pojmem „NA DOTAZ“ je možné, že z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu se neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu. U takto označeného zboží, kterého dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové adrese info@cherrystore.cz , vzniká kupní smlouva až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek.

6. Platební podmínky:

Za všechny dodávky platí objednatel předem (platební kartou, bankovním převodem předem) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). Zvolí-li odběratel způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

7. Doprava:

Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.cherrystore.cz zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu, expresní balíkovou službu PPL, DPD nebo Messenger Praha. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na www.cherrystore.cz na stránce Možnosti dopravy.

8. Termíny dodání:

Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Před potvzením objednávky v pokladně internetového obchodu je pak zákazník informován o předpokládaném datu doručení. Přijaté objednávky do 19:45 jsou expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod www.cherrystore.cz předem omlouvá. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu www.cherrystore.cz a na stránkách přepravce DPD,PPL a České pošty. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Reklamace:

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen s dopravcem sepsat protokol. Pokud nebude sepsán protokol dle bodu 1. popř. bodu 2. s dopravcem, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícímu poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod www.cherrystore.cz. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, který není spotřebitelem, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci.

10. Záruka:

Internetový obchod www.cherrystore.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců. Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady nejlépe v případě, že rozsah spotřeby náplně toneru nebo inkoustové náplně nepřevýší 10%. V ostatních případech není samozřejmě reklamace vyloučena, bude se ovšem při ní vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu a jako takový jej měl bez zbytečného odkladu reklamovat ihned po tom, kdy se vada projevila. Jiné vady spotřebního materiálu (nemající vliv na kvalitu tisku) lze uplatnit kdykoliv bez ohledu na spotřebovanou náplň. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno. Pokud je pro účely záručních oprav zboží určený v záručním listu podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Aktualizovaný seznam autorizovaných servisů (podnikatelů určených k opravě) lze nalézt na stránkách internetového obchodu www.cherrystore.cz.

11. Právo odstoupení od smlouvy:

Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery, a to až do 6 měsíců od převzetí zásilky. Takto lze vrátit pouze zboží, jehož doba použitelnosti vyznačená výrobce na obalu je minimálně 6 měsíců, a to pouze v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek: Tiskárny a kopírky vrátit pouze s kompletním příslušenstvím, ve kterých nebyly instalovány žádné náplně. Tiskové náplně a tonery dodané společně s tiskárnou musí být v případě vrácení originálně zabaleny.

Zboží je pokud možno v originálním obalu Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv: na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy nám prosím sdělte způsob, jakým si přejete peníze vrátit. Před vrácením zboží je vhodné informovat dodavatele a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Nevyzvednutí zásilky

UPOZORNĚNÍ: Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení manipulačního poplatku ve výši 1 000,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a s manipulačním poplatkem.

© 2012–2015 GAME factory s.r.o., všechna práva vyhrazena. Veškerá loga a registrované obchodní značky jsou majetkem jejich výhradního vlastníka a nejsou žádným způsobem spojeny se cherrystore.cz

odběr novinek a akcí na Váš email

E-shop na míru od MEDIA ENERGY s.r.o. & logo wildcherry

© 2018 Cherrystore.cz